Sepetiniz
0212 322 41 51
SIKÇA SORULAN SORULAR
1-MFB nasýl bir zayýflama programýdýr?
2007 yýlýn'da temelleri atýlan MFB iki yýlý aþkýn bir süredir 1000'in üzerinde kiþiye servis vermiþtir.MFB ile kiþiler ulaþmak istedikleri kiloya kavuþurken saðlýklý, yaratýcý ve keyifli bir yemek stili edinirler.Ýstedikleri yiyecekleri nasýl yemeleri gerektiði, dengeli beslenme, yiyecek tercihleri ve ulaþtýklarý kiloyu koruma konusunda bilgi sahibi olurlar.MFB kiþinin yaþam kalitesini kalýcý olarak arttýrýr.
2-MFB nasýl geliþtirildi?
MFB programý MFB beslenme uzmanlarý tarafýndan oluþturulmuþ ve her gün geliþtirilmekte olan bir programdýr. Yeni yemek tarifleri denenmekte,yeni istekler doðrultusunda menüler tasarlanmaktadýr. Programa katýlanlara kolay anlaþýlýr, zevkle takip edilebilir, saðlýklý bir program sunabildiðimiz için gururluyuz.
3-MFB bana nasýl yararlý olur?
MFB ile gerçekten saðlýklý, dengeli ve doyarak besleneceksiniz. Amacýnýz kilo vermek, kilo korumak ya da saðlýk durumunuza uygun gýdalardan oluþan yemek paketlerimiz ile beslenmek ise hedefinize yönelik paketlerimiz tam sizin için…Yemeklerinizin en yüksek kaliteli malzemelerle hazýrlandýðýný bilmenin rahatlýðý içerisinde, lezzetli yemekler yiyerek istediðiniz kiloya ulaþacak ve bunu yaparken hiç sýkýlmayacaksýnýz.
4-MFB nin amacý nedir?
MFB nin temel amacý programa katýlan kiþilerin yemekle saðlýklý bir iliþki kurmalarýný saðlamaktýr. MFB' nin 12 deðiþik beslenme paketi alternatifi vardýr. Saðlýklý beslenme ve kilo kaybý çoðunlukla yaþam biçimi ve yemek yeme alýþkanlýklarýmýzla doðrudan ilgilidir. Sunduðumuz yiyeceklerdeki çeþitlilik sayesinde sýkýlmadan, birçok yiyeceði yiyerek kilo verdirmeyi hedefliyoruz. Yediðiniz yemekten zevk alarak istediðiniz kiloya ulaþacaksýnýz.
5-MFB nin farklý beslenme programlarý var mýdýr?
MFB SLÝM-HAYATINIZI DEÐÝÞTÝRMEYE BUGÜNDEN BAÞLAYIN! KOLAYCA, ZEVKLE KÝLO VERÝN!
MFB AT WORK- ÝÞYERÝNDE DE SAÐLIKLI BESLENMEK ARTIK MÜMKÜN
MFB LOW GI- DÜÞÜK GLÝSEMÝK ENDEKSLÝ YÝYECEKLER ÝLE SAÐLIÐINIZI KORUYUN, ÞEKERÝNÝZÝ KONTROL ALTINDA TUTUN.
MFB SPORTY- YÜKSEK PROTEÝN BAZLI BÝR BESLENME SPORDAN MAKSÝMUM FAYDA SAÐLAMANIZI SAÐLARKEN KÝLO VERMENÝZÝ DE KAS YAPMANIZI DA KOLAYLAÞTIRIR.
MFB MOM –YAÞAMINIZ BOYUNCA BESLENMENÝN EN ÖNEMLÝ OLDUÐU DÖNEMLERDEN OLAN HAMÝLELÝK VE EMZÝRME SÜRECÝNDE MFB MOM SÝZE DESTEK OLACAK!!
MFB VEGETARÝAN- DENGELÝ BÝR BESLENME ÝLE SÝZE BÜTÜN ANA BESÝNLERÝ SAÐLAYAN MFB VEGETARÝAN PAKETÝ'NDEKÝ YEMEK ÇEÞÝTLÝLÝÐÝNE ÝNANAMAYACAKSINIZ!!
MFB MEDICAL NUTRÝTÝON- DOÐRU BESLENEREK RAHATSIZLIKLARINIZIN ÜSTESÝNDEN GELEBÝLÝRSÝNÝZ!Y
MFB ÝNTOLERANS-TÜM GIDA ÝNTOLERANSLARI ÝÇÝN AYRI AYRI HAZIRLANMIÞ BESLENME PAKETLERÝMÝZ ÝLE KENDÝNÝZÝ KISITLANMADAN ÇOK ÝYÝ HÝSSEDECEKSÝNÝZ!
MFB BUSY SÝNGLES/FAMÝLY- ÝYÝ BESLENMELÝYÝM AÝLEM DE ÝYÝ BESLENMELÝ DÝYORSANIZ
MFB KOSHER-SÝZÝN YEMEK ALIÞKANLIKLARINIZA ÖZEL LEZZETLÝ VE DOÐAL YEMEKLER
MFB DETOX- HEM VÜCUDUNUZ HEM RUHUNUZ YENÝLENSÝN
MFB GOLDEN-BAÞLAMAK ÝÇÝN GEÇ KALMADINIZ!
6-MFB nin koruma programý var mý?
Elbette var, MFB ile istediðiniz kiloya ulaþtýðýnýzda kilonuzu korumanýz için koruma programýmýzý alýp saðlýklý MFB paketleri ile devam edebilirsiniz veya MFB den derin dondurucunuza koyup dilediðiniz zaman tüketmek üzere tekil ürünler beslenme programýnýzý kendiniz planlayabilirsiniz. MFB ile amacýmýz size yalnýz saðlýklý kilo kaybettirmek deðil ,kilonuzu nasýl koruyacaðýnýz ile ilgili doðru bilgiler vererek yaþam kalitenizi sürdürülebilir þekilde arttýrmaktýr.MFB programýnda hedef kilolarýna ulaþan kiþiler dilerlerse yine MFB koruma programýný alabilir veya öðrenmiþ olduklarý bilgiler ile baþarýlý bir þekilde kilolarýný koruyabilirler.
7-Kaç kilo kaybedeceðim?
MFB programýnda isterseniz bir düðün veya önemli bir toplantý için birkaç kilo verebilir,isterseniz hayatýnýzda önemli bir deðiþiklik yapýp ideal kilonuza kavuþabilirsiniz.MFB menüleri ile beslenen kiþiler her hafta ortalama 1 kilogram kaybetmektedir.Bu sonuç kiþinin vücut yapýsý, hareketliliði,motivasyonu ile doðrudan ilgilidir.MFB'ye katýlanlar arasýnda özellikle ilk haftada 1 kg.dan fazla kilo kaybeden kiþiler olmuþtur ancak sonraki haftalarda ayný kiþiler için ortalama 1 kilogram vermeleri ile daha saðlýklý olmuþlardýr.
8-MFB menülerini alýnca yalnýz MFB yiyecekleri mi yiyeceðim?
MFB saðlýklý yemek paketlerinde 1 öðünden 6 öðüne kadar tamamen sizin ihtiyaçlarýnýzla belirlenecek seçenekler mevcuttur. Düzenli ve saðlýklý kilo kaybý için MFB paketi alýyorsanýz günde 4 veya 5 öðün almanýzý öneriyoruz. Ancak iþyerinde saðlýklý beslenemiyorum ya da akþam evde yemek hazýrlamak istemiyorum diyorsanýz günde 1 ya da 2 öðün için de MFB saðlýklý yemek paketlerini alabilirsiniz. Ýstediðiniz öðün sayýsýný bizimle paylaþýrsanýz program danýþmanlarýmýz MFB dýþýndaki öðünler ile ilgili size neyi nasýl yemeði tercih edebileceðiniz konusunda önerilerle yardýma hazýrlar!
9-Hangi MFB ürününü yiyeceðimi kendim seçebilir miyim?
Önerimiz, tümüyle sizin için hazýrladýðýmýz program ve menüyü tüketmenizdir.Böylece daha saðlýklý ve dengeli bir beslenme tarzýnýz olacak ,metabolizmanýz sürekli çalýþacaktýr. Ancak BENÝM SEÇÝMÝM menümüzdeki birbirinden lezzetli yiyeceklerimizden istediðiniz miktarda alýp kendi menünüzü kendiniz oluþturabilir veya özellikle koruma programýnda derin dondurulabilir yiyeceklerimizden alýp ne yiyeceðim diye düþünmeden saðlýklý beslenmeye devam edebilirsiniz.
10-Bodypuan ne demektir?
MFB saðlýklý yemek sisteminin temeltaþý olan Bodypuan'patentli besin deðeri birimimizdir. Temel olarak besinlerin içerdiði yað,lif ve kalori oranýnýn özel formülümüz ile iliþkilendirilmesi sonucu her besin maddesinin Bodypuan deðeri oluþturulmuþtur. Bodypuanlar saðlýklý beslenme ve/veya kilo kaybetmeye yönelik MFB programýnýzý uygulamanýzý ve hayatýnýzýn devamýnda beslenme planlamanýzý kolaylaþtýracak birimlerdir.
11-MFB SAÐLIKLI YEMEK paketleri için ne ödeyeceðim?
                     
                     
EK?M 2016 F?YAT L?STES?                    
    KÖA         TEK AK?AM       
    VEYA         VEYA      
MFB SA?LIKLI YA?AM PAKETLER? 5 Ö?ÜN 4 Ö?ÜN KAÖÇ AÖÇ ÖÇ ÖA TEK Ö?LEN KÖÇ KAÖ ÖÇA
MFB ?NCEC?K - VEJETARYEN - GI -ANNE                     
12BP - 14BP -16BP 70 65 55 44 39 60 30 49 49 62
MFB ?NCEC?K - VEJETARYEN - GI -ANNE                    
18BP-20BP-22BP 75 70 55 44 39 60 30 49 49 62
MFB SPORTY – INTOLERANS-KO?ER-DETOKS                    
 12BP-14BP-16BP 75 70 55 44 39 60 30 49 49 62
MFB SPORTY – INTOLERANS-KO?ER-DETOKS                    
18BP-20BP-22BP 77 72 55 44 39 60 30 49 49 62


FÝYATLARIMIZA KDV , AVRUPA YAKASI TESLÝMAT VE HAFTADA 1 BESLENME UZMANI GÖRÜÞMESÝ DAHÝLDÝR
ANADOLU YAKASI TESL?MATLARIMIZ ÜCRETL?D?R.
 
12-Nasýl sipariþ verebilirim?
12 MFB SAÐLIKLI YEMEK PAKETÝ SÝPARÝÞÝ ÝÇÝN : Websitemizdeki online kiþisel profil formunu doldurup bize mail atýn. Ya da bize hizmet hattýmýzdan ulaþýn size formu gönderelim. Program danýþmanlarýmýz ayný gün içerisinde size telefonla ulaþýp ihtiyaçlarýnýza uygun menü konusunda sizi bilgilendirecekler. Ödemenizi yaptýktan sonraki iki iþ günü içerisinde paketiniz belirlemiþ olduðunuz adrese günlük olarak teslim edilmeye baþlanacaktýr. MFB hizmet hattý tel no 0212 322 41 51.MFB sipariþ mail adresimiz info@dietmfb.com.

BENÝM SEÇÝMÝM- PERAKENDE ÜRÜN SÝPARÝÞÝ ÝÇÝN: Web sitemizdeki MFB SHOP butonunu týklayýn, çok çeþitli MFB ürünlerinden favorilerinizi veya merak ettiklerinizi seçin, sepetinize ekleyin, teslim adresi ve ödeme bilgilerini doldurduktan sonra sipariþiniz tamamlanmýþ olacaktýr.
 
13-Ödemeyi nasýl yapacaðým?
1. Program danýþmanlarýmýzý telefonla arayýp telefon üzerinden mail order iþlemi yaparak.
2. Hangi programý satýn alacaðýnýza karar verdikten sonra websitemizden kredi kartýnýz ile güvenli ödeme yöntemini kullanarak.
3. MFB banka hesaplarýna eft/ havale yolu ile göndererek.

MFB Banka hesap bilgileri

Banka Adý Þube No Hesap No Iban No
GARANTÝ BANKASI GÖKTÜRK ÞUBESÝ 479 6299103 TR46 0006 2000 4790 0006 2991 03
FÝNANSBANK GÖKTÜRK ÞUBESÝ 974 28290347 TR71 0011 1000 0000 0028 2903 47
ÝÞ BANKASI GALATA ÞUBESÝ 1021 1271871 TR 


Ödemenizi Havale veya EFT ile yapmayý seçerseniz açýklama bölümüne isminizi, seçtiðiniz MFB saðlýklý yemek paketinin adýný ve kaç günlük paket seçtiðinizi yazmanýzý rica ederiz.

14-MFB ye kaç hafta devam etmem lazým?MFB programlarý'na ne kadar süre ile devam edeceðiniz ihtiyacýnýz ve seçtiðiniz MFB paketi ile ilgilidir.Örneði, MFBSLÝM paketini tercih ediyorsanýz bu süre kaybetmeniz gerken kilo ile doðrudan orantýlýdýr.Hedef kilonuza ulaþana kadar size destek vermekten mutluluk duyarýz.MFB MOM Paketini hamileliðiniz ve emzirdiðiniz süre boyunca alabilirsiniz.MFB DETOX paketini ihtiyaç duyduðunuz her zaman, MFB VEGETARÝAN paketini istediðiniz süre boyunca alabilirsiniz.
15-Ýþim gereði çok sýk seyahat ediyorum. MFB programýný takip edebilir miyim?
Evet,MFB de seyahate sizinle dökülme veya akma olmadan gelebilecek ve mikrodalgada ýsýtýlabilecek öyle çok ürün var ki...
 
16-MFB den sadece eriþkinler mi yararlanabiliyor?Gençler için özel bir programýnýz var mý?
MFB programýna amacý zayýflamak olan 16 yaþýndan küçükleri kabul etmiyoruz. Ancak okullarýnda saðlýklý ve dengeli beslenme problemi yaþayan çocuklar ile saðlýk nedenleri yüzünden özel yemek yemesi gereken gençlere doktorlarý ile koordinasyon'lu olmalý kaydý ile diyetlerine uygun menüler planlýyoruz.
17-Teslimatlar ne ile ve nasýl yapýlýyor?Teslimat saatleri nasýl ayarlanýyor?
MFB paketlerinin teslimatý MFB araçlarý ile soðuk zincir kýrýlmadan yapýlmaktadýr. Bu özellikle tekil sipariþlerde donmuþ gýdalar için çok önemlidir. MFB servis elemanlarý önceden belirlenen saatte paketlerinizi her gün istediðiniz adrese getirirler.
18-Ýlk MFB paketim ne zaman teslim edilecek?
Kiþisel Profil formunu doldurup program danýþmanýmýz ile görüþtünüz, ödemenizi tamamladýnýz.Program danýþmanlarýmýz MFB beslenme uzmanlarýna kiþisel profil formu ve size ait bilgileri hemen iletir.Menünüz hazýrlanýr ve mutfak þeflerimize iletilir.Paketinize ait sipariþler verilir ve ilk paketiniz sipariþiniz kesinleþtikten 2 gün sonra adresinize teslim edilir. MFB paketiniz sizden yazýlý farklý bir bilgi almadýðýmýz sürece her zaman imza karþýlýðý teslim alýnýr.
19-Hangi saatler arasýnda paket teslimatý yapýlabiliyor?
MFB saðlýklý yemek paketlerini sabah 06.30 ile 9.30 arasýnda  teslim ediyoruz.
20-Benim adresime teslimat yapýlýyor mu?
MFB saðlýklý yemek paketleri Ýstanbul'un her ilçesine teslim edilebilmektedir. Avrupa yakasý ilçelerine teslimatlarýmýz teslimat ücreti alýnmadan yapýlmaktadýr.Sizin adresiniz farklý bir ilçe belediye sýnýrý içerisinde ise 0212 322 41 51 nolu telefonumuzdan adresinize teslim ücretini öðrenmenizi rica ederiz.
21-Paketleme nasýl yapýlýyor?
MFB yemekleri özenle piþirildikten sonra özel geri dönüþümlü kaplar içerisine alýnýp 'hot sealing' teknolojisi ile paketlenip, dökülmeden sizinle her yere gelebilecek þekilde tasarlanmýþtýr.Yemekler teker teker paketlenip bilgilendirme etiketleri yapýþtýrýldýktan sonra çok þýk, kolay taþýnabilen özel MFB kutularýna konulur.
22-Her hafta ayný yiyeceklerimi yiyeceðim?
MFB saðlýklý beslenme programýný diðer programlardan ayýran en önemli özellik yemeklerdeki çeþitlilik ve dengedir. Menülerimiz her mevsim deðiþir.MFB her mevsim için toplam 180 çeþit yemek ve tatlý içerisinden özenle seçilen dengeli bir beslenme programýdýr.Tüm üyelerimizin favorisi olan bazý yiyecekler dýþýnda ayný yiyeceði 1 ay boyunca sadece 1 kere yiyeceksiniz!
23-MFB menülerinde sevmediðim yiyecekler varsa ne yapabilirim?
Çok kolay:Sizi daha iyi tanýmak için gönderdiðimiz MFB kiþisel profil formunu doldururken bize hiç sevmediðiniz yiyecekleri belirtiyorsunuz biz de bu yiyeceklere yer vermiyoruz !
24-Tüm fýndýk fýstýk türlerine alerjim var ayrýca ve ayný zamanda mayasýz yemek yemem lazým. Bana uygun menünüz var mý?
Sizi daha iyi tanýmak için gönderdiðimiz MFB kiþisel profil formunu doldururken bize her türlü gýda Ýntoleransý veya alerji probleminizi belirttiðinizde MFB ekibi size uygun menüyü hazýrlayýp sunar.
25-MFB saðlýklý yemek paketini satýn almadan görmek istiyorum. Acaba bir deneme paketiniz var mý? Deneme paketi için nasýl bir ücret ödeyeceðim?
Size memnuniyetle deneme paketimizi göndeririz.Minimum deneme paketimiz 7 günlüktür. Hem lezzet hem sunuþ açýsýndan paket hakkýnda somut bir fikir edinmiþ olursunuz. Böylece haftalýk ya da aylýk sipariþinizi gönül rahatlýðýyla vermiþ olursunuz.
26-Ayný hafta içerisinde birden fazla paket seçebilir miyim? Paketlerimi deðiþtirebilir miyim?
MFB saðlýklý yemek paketleri sizin ihtiyaçlarýnýz doðrultusunda þekil aldýðý için hem baþladýðýnýz paketi baþka bir paket ile deðiþtirebilir, hem de örneðin paket aldýðýnýz hafta içerisinde 2 gün seyahatte olacaksanýz o günler için farklý paketler alabilirsiniz. Böyle bir durumda yapmak istediðiniz deðiþikliði 2 gün çöncesinden 0212 322 415 1 nolu MFB telefonunu arayarak bildirmenizi rica ederiz.
27-Seyahate gideceksem paketim ne olacak?
Seyahate gitmeniz durumunda, paketinizi iptal etmemiz için bize 2 gün önceden haber verin. Günübirlik bir seyahat için her zaman yanýnýza alabileceðiniz bir MFB paketi önerimiz bulunmaktadýr. Þayet seyahatiniz daha uzun sürecekse ödemesini yaptýðýnýz paketin kalan günlerini dondurabiliriz. MFB paketlerinizin alýþveriþleri ve hazýrlýðý sadece size özel yapýldýðýndan paket iptallerini bize mutlaka 2 gün önceden bildirin. MFB saðlýklý yemek paketlerine tekrar baþlamaya karar verdiðinizde bizi 2 gün önce aramayý unutmayýn!
28-Ýlk paketim bana ulaþtý.Ýçinden çýkan yeni baþlayanlar için MFB kitapçýðýnda hangi bilgiler var?
Yeni baþlayanlar için MFB kitapçýðý sizin için hazýrladýðýmýz MFB programýný anlatan çok faydalý olacaðýna inandýðýmýz bir çalýþmadýr. Bu kitapçýkta aþaðýdaki bilgileri bulacaksýnýz:

MFB programý tanýtýmý
MFB ürünleri paketleme bilgileri-MFB kodlarýnýn anlamý
MFB programý içerisinde kýsmi öðünler alýyorsanýz diðer öðünleri nasýl deðerlendirebileceðinize ait fikirler/öneriler ve besin deðerleri
MFB ve aktivite- Spor yaptýðýnýz taktirde hangi sporun size nasýl avantajlar kazandýracaðý
MFB sisteminin kolaylýklarý
Dýþarýda yemek kýlavuzu
Genel beslenmemizde dikkat etmemiz gereken gýdalar ve iþlenmiþ yiyecekler
Ýçecek ve atýþtýrmalýklarýn Bodypuan deðerleri
Saðlýklý öneriler ve ipuçlarý
 
29-MFB saðlýklý yemek paket aldýðým zaman alkol kullanabilir miyim?
Günlük rutininizde alkol kullanýyorsanýz bunu kiþisel profil formundaki ilgili bölümde mutlaka belirtin ki beslenme uzmanlarýmýz size uygun menüyü tasarlarken bunu göz önünde bulundursunlar.. MFB yasaklarý olmayan bir programdýr ancak alkol kullanýmý konusu hem genel saðlýðýnýz hem de kilo kaybý konusunda size bazý kýsýtlamalar getirecektir. Bu konuyu beslenme danýþmanlarýmýz ile görüþmenizi öneririz.
30-Bana gönderilen yemek bana çok fazla geldi. Ne yapmalýyým?
Size gönderilen yemeði ilk hafta tamamiyle tüketmenizi öneririz. Yemek paketiniz sizin ihtiyaçlarýnýza göre ve sizin için dengeli hazýrlanmýþtýr. Kimi zaman yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý ediniyoruz ve bu alýþkanlýklardan vazgeçmek biraz zaman alýyor. Vücudunuza bu zamaný tanýmanýzý öneririz. Eðer birinci hafta sonunda fikriniz deðiþmedi ise bize her zaman 0212 322 415 1 no. lu telefonumuzdan ulaþýp konu ile ilgili program danýþmanlarýmýz ile görüþmenizi rica ederiz.
31-MFB saðlýklý yemek aketlerini aldýðým zaman ne kadar su içmemi önerirsiniz?
Sisteminizin saðlýklý bir þekilde çalýþmasý ve pýrýl pýrýl bir cilt için günde 8 bardak su içmenizi öneririz.
32-BENÝM SEÇÝMÝM bölümünden kekler ve çorbalar ve 2 tane ana yemek satýn aldým. Teslimat ne zaman ve nasýl yapýlacak?
Benim seçimim bölümünden satýn alma iþleminizi tamamladýðýnýzda, teslimat zaman dilimini de belirtmeyi unutmayýn. Ýstediðiniz ürünler mutfaðýmýzda sipariþiniz alýndýðýnda sizin için özel hazýrlanacaktýr. MFB, tüm ürünlerin size en taze ve lezzetli þekilde ulaþabilmesi için stoklu çalýþmamaktadýr.
Teslimat sipariþinizi takip eden 2.iþ gününde belirteceðiniz zaman diliminde belirttiðiniz adrese imza karþýlýðý yapýlacaktýr. Gýda maddesi teslim ettiðimizden teslimat saatinde adreste bulunmanýz gerekmektedir. Belirttiðiniz zaman diliminde adresinizde paketinizi teslim alacak kimse olmaz ise daðýtým elemanlarýmýz size telefon edecek, size ulaþamazlarsa kapýnýza geldikleri saatin bulunduðu bir not býrakacaklar ve ürünleri mutfaðýmýza geri getireceklerdir. Adreste bulunamamanýzdan dolayý teslim edemediðimiz ürünleri tekrar kullanmamýz mümkün deðildir.Böyle bir durumda sipariþinizi yenilemeniz gerekecektir.
Teslim aldýðýnýz ürünlerin üzerinde yazýlý saklama ve tüketme koþullarýna dikkatle uymak gerekmektedir. Ürünleriniz elinize ulaþýr ulaþmaz taze ürünleri buzdolabýnda, donmuþ ürünleri de derin dondurucuda saklamanýzý ve son kullanma tarihlerine dikkat etmenizi önemle rica ederiz.